Haydi dans edelim.

Taş kafalı, yalnız,sakar, çalıkuşu, devrimci, aktivist polyanna.

(via tugceyasinn)

(Source: hissiizpapatya, via tugceyasinn)

Gökyüzüne bakarak geri gelsin diye ağladınız mı hic?
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter